Socialstyrelsens webbplats

Nyheter, nyutkommet, pressmeddelanden
Ämnesområden inom hälsa och sjukvård
Ämnesområden inom socialtjänst
Socialstyrelsens statistik
Publicerat av Socialstyrelsen; komplett katalog
Adresser, organisation, verksamhetsmål
Sökfunktion och alfabetisk innehållsförteckning

Texts available in English

Socialstyrelsen
106 30 Stockholm
Tel 08–555 530 00
e-post

Publicerat


SOSFS 1980:87 (M)

Beslutade den 29 oktober 1980
Utkom från trycket den 5 december 1980
Ansvarig utgivare: Överdirektör Sven-Olof Hedengren


Observera att det kan förekomma fel i Internetversionen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Det är den tryckta utgåvan av författningssamlingen som gäller.

Föreskrifterna och allmänna råden presenteras inte i konsoliderad form. Om föreskrifterna och allmänna råden har ändrats framgår det endast genom Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS), sökbar databas.


Socialstyrelsens kungörelse med föreskrifter om förbud mot tvångsmedel inom somatisk långtidssjukvård;

Socialstyrelsen föreskriver följande beträffande lasarett och sjukhem där långvarigt kroppssjuka vårdas samt för i sjukhusförteckningen upptagna sjukavdelningar vid ålderdomshem.

  1. Sängsele, sängväst eller liknande fixeringsanordning får inte användas för att hålla kvar patient i sängen.
  2. För patient, som sitter uppe, får sele eller liknande anordning inte användas annat än efter läkarordination för att hindra en svag patient från att falla och därigenom komma till skada. Anordningar av detta slag får endast användas för att möjliggöra aktivering av patient och således inte för att t.ex. fasthålla en orolig patient.
  3. Manschetter eller andra anordningar, som syftar till att fixera patients extremiteter, får inte användas annat än efter läkarordination för att möjliggöra behandling som kräver tillfällig immobilisering av viss kroppsdel.

Socialstyrelsen understryker vikten av att personal med lämplig utbildning finns i tillräcklig omfattning för att ge patienterna adekvat vård och övervakning utan att tvångsmedel används.

Läkare och annan medicinalpersonal som medverkar vid hemsjukvård av långvarigt kroppssjuka har att tillse, att de regler som här angivits iakttas även inom denna vård.

Det ankommer på huvudmännen att underrätta samtliga berörda befattningshavare om innehållet i denna kungörelse.

Socialstyrelsen får också erinra om anvisningarna den 9 oktober 1974 (MF nr 89) med förbud mot användande av sprutmatningsmetoden.

________________________

Denna kungörelse ersätter socialstyrelsens cirkulärskrivelse den 17 mars 1970 om förbud mot tvångsmedel inom somatisk långtidssjukvård.

Westerholm Sälde, Näslund, Hollo /Fotnot: föredragande./, Lundgren

(Byrå LÅ 1)


I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd.
  • Föreskrifter är bindande regler.
  • Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses i författningen.

Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter och allmänna råd.

SOSFS kan beställas från webbutiken eller Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Fax 08-779 96 67, e-post socialstyrelsen@strd.se

ISSN 0346-6000
Artikelnr 1980-10-087


[ Socialstyrelsen ][ Sök ][ SOSFS]


Har du frågor om och synpunkter på Socialstyrelsens www-tjänst, kontakta info@sos.se. Mer information om webbplatsen